Hopp til hovedinnhold

Gjennomføringsfasen

Tørrfisk som henger på hjellerFoto: Getty Images
I Gjennomføringsfasen skal planene for omstilling realiseres.

Det er i Gjennomføringsfasen det målrettede arbeidet med næringsutvikling starter. Nå skal omstillingsmidlene forvaltes gjennom konkrete prosjekter og tiltak for å løfte næringslivet i kommunen.

Normal gjennomføringstid for fasen er på inntil seks år.

Roller og oppgaver

I overgangen fra Strategi- og forankringsfasen til Gjennomføringsfasen skal kommunen velge organisasjonsform og oppnevne et styre for arbeidet. Deretter ansettes en programleder og eventuelle andre ressurspersoner. Til sammen utgjør disse omstillingsorganisasjonen, som skal utarbeide årlig planer og realisere målene i omstillingsarbeidet. Forslag til nye planer skal godkjennes av kommunen før de søker fylkeskommunen om årlige midler. Kommunen behandler også årsrapport, bevilger egenandel og følger opp omstillingsarbeidet.

Fylkeskommunen vurderer Omstillings- og Handlingsplan, og gir tilsagn om årlige omstillingsmidler. I tillegg anbefales det at fylkeskommunen gjennomfører en midtveisevaluering for å vurdere resultatene av arbeidet. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med Innovasjon Norge, som kvalitets sikrer arbeidet gjennom hele omstillingsperioden. Innovasjon Norges regionskontorer bidrar med rådgivning og søknadsbehandling i prosjekter fra omstillingsområdene. Både fylkeskommunen og Innovasjon Norge er observatører i omstillingsstyret.

Slik gjennomføres Gjennomføringsfasen

Aktivitetene i Gjennomføringsfasen skal være i tråd med godkjent Omstillingsplan fra Strategi- og forankringsfasen og første års Handlingsplan. I tillegg skal det utarbeides ny Handlingsplan for hvert omstillingsår som beskriver og prioriterer innsatsområder med tilhørende ressursbruk. Alle prosjektene og tiltakene skal vurderes på om de bidrar til å realisere målene for omstillingsarbeidet, slik de er beskrevet i planene. Prosjektene som mottar omstillingsmidler, skal organiseres i tråd med Prosjektlederprosessen (PLP).

Året i omstilling

Det anbefales at programstyret lager et årshjul for å sikre fokus på de riktige oppgavene i omstillingsarbeidet.

Årshjul med måneder

Januar og februar
Iverksett godkjent Handlingsplan

Februar og mars
Omstillingsorganisasjonen presenterer årsrapport og regnskap for kommunestyret

Mai og juni
Oppfølging av Handlingsplan

August
Halvårsrapport og regnskap til kommunen (eierne)

Oktober og november
Programstatusvurdering

November og desember
Årlig styreseminar

Programstatusvurdering (PSV)

PSV er et årlig møte for egenvurdering av arbeidet i omstillingsprogrammet i regi av Innovasjon Norge. Deltakerne er omstillingsledelsen, observatører fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge, og ledes av en ekstern prosessveileder. Innholdet inkluderer resultatoppnåelse, konstruktive tilbakemeldinger og forslag til forbedringer som skal innarbeides i neste års Handlingsplan.

Årlig styreseminar

I det årlige styreseminaret utarbeides neste års Handlingsplan, Omstillingsplan revideres og styrets arbeidsform og samarbeid vurderes.

Årsrapport

Omstillingsledelsen skal hvert år rapportere til fylkeskommunen om status for arbeidet sett opp mot målene i Omstillingsplan og årets Handlingsplan.

Publisert :
Sist oppdatert :