Hopp til hovedinnhold

Strategi- og forankringsfasen

Flyfoto av fotballbane på en øyFoto: Getty Images
I Strategi- og forankringsfasen gjennomføres analyser og aktiviteter for å vurdere omfanget av et ekstraordinært arbeid for næringsutvikling.

Arbeidet i Strategi- og forankringsfasen skal identifisere konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter som området har. I tillegg skal det foreslås mål, innsatsområder og prioritering av ressurser for omstillingsarbeidet.

Normal gjennomføringstid for fasen er mellom to og tre måneder.

Roller og oppgaver

Det er kommunen som er prosjekteier for Strategi- og forankringsfasen. Kommunen oppnevner prosjektorganisasjonen, avklarer rollefordeling, behandler og godkjenner planene for omstillingsarbeidet samt søker fylkeskommunen om omstillingsmidler. Prosjektorganisasjonen har ansvaret for gjennomføringen av fasen, og består av en prosjektansvarlig, en styringsgruppe og en ekstern prosjektleder. Fylkeskommunen og Innovasjon Norge skal bidra aktivt i arbeidet og sikre at regionale mål ivaretas.

Slik gjennomføres Strategi- og forankringsfasen

Strategi- og forankringsfasen organiseres som to delprosjekter, henholdsvis:

 1. Utviklingsanalysen i Panda.
 2. Mobiliserings- og innspills prosjektet ledet av en ekstern prosjektleder.

Utviklingsanalysen i Panda

Analysen skal beskrive sentrale utviklingstrekk i kommunen de senere årene. Den skal også redegjøre for behov og identifisere lokale muligheter for å etablere lønnsomme og vekstkraftige bedrifter. Utviklingsanalysen utarbeides ved bruk av plan- og analyseverktøyet Panda.

Indikatorer for analysen er:

 • Arbeidsplasser: Sysselsettings- og befolkningsutvikling
 • Robusthet: Sammensettingen av næringsstrukturen og soliditeten i porteføljen
 • Utviklingsevne: Evne og vilje til å prioritere utviklingsarbeidet

Mobiliserings- og innspillsprosjektet

Mobiliserings- og innspills prosjektet skal få innspill og engasjement fra lokalt næringsliv og befolkningen om muligheter for utvikling av næringslivet og samfunnet for øvrig. Delprosjektet gjennomføres ved bruk av innspills møter, workshops, intervjuer og direkte kontakt med næringsliv, innbyggere og kommunen.

Dette danner kunnskapsgrunnlaget for utvikling av Omstillingsplan og første års Handlingsplan. De to delprosjektene gjennomføres parallelt i tråd med Prosjektlederprosessen (PLP).

Innovasjon Norge tilbyr PLP-kurs og Introduksjon til Regional omstilling med gjennomgang av temaet fra oppdragsrådgiver i forbindelse med oppstart av prosjektet.

Omstillingsplan

Omstillingsplan er det sentrale styringsdokumentet i omstillingsarbeidet. Den må svare på utfordringene som Utviklingsanalysen og Mobiliserings- og innspills prosjektet har avdekket og prioritere innsatsområder. Planen skal dekke hele omstillingsperioden, men kan vurderes årlig.

Omstillingsplan skal beskrive:

 • Bakgrunn for omstillingsarbeidet
 • Visjon og mål
 • Innsatsområder, normalt tre til fire
 • Organisering
 • Ressursinnsats og finansiering
 • Kommunikasjonsstrategi

Handlingsplan

Handlingsplan skal utarbeides årlig og er det operative dokumentet som skal bidra til å nå målene for omstillingsarbeidet. I Strategi- og forankringsfasen skal det utarbeides en Handlingsplan for første omstillingsår med tilhørende mål for hvert innsatsområde. Den årlige planen skal vedtas av kommunestyret.

Handlingsplan skal beskrive:

 • Kort om innholdet fra Omstillingsplan
 • Resultater fra tidligere omstillingsår
 • Strategier og tiltak for hvert innsatsområde
 • Budsjett og finansiering
 • Kommunikasjonsplan

God kommunikasjonspraksis

Når et område får innvilget omstillingsmidler, skaper det ofte forventinger om snarlige resultater. Samtidig er vi avhengig av deltakelse og engasjement fra lokalbefolkningen og næringslivet for å lykkes med arbeidet. Det er derfor viktig å utvikle en strategi for god kommunikasjon, og identifisere gode kommunikasjonstiltak.

Viktige kommunikasjonsprinsipper i omstillingsarbeidet:

 • Klargjør rollen og målene
 • Forstå målgruppene og interessentenes behov og forventinger
 • Rett kommunikasjonen mot prioriterte målgrupper
 • Beskriv vilkår til aktører som mottar finansiering
 • Skap en tydelig visuell profil
 • Motiver aktører til å bidra

Publisert :
Sist oppdatert :