Hopp til hovedinnhold

Hva er Regional omstilling?

Båt som sleper en fiskemerdFoto: Getty Images
Regional omstilling er en ekstraordinær innsats for kommuner eller regioner hvor mange arbeidsplasser går tapt.

Regional omstilling skal bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, styrke robustheten og variasjonen i næringslivet samt øke utviklingsevnen hos næringsliv og kommuner. Dette er en viktig og krevende jobb.

Innovasjon Norge har fått tildelt rollen som nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Gjennom aktiv rådgivning og kvalitetssikring skal Innovasjon Norge sammen med fylkeskommunen bidra til en god og målrettet næringsutvikling.

Hvem får omstillingsstatus?

Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt. Kommuner med omstillingsstatus får overført ekstraordinære midler fra fylkeskommunen over en periode på inntil seks år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid. De kommer med gitte rammer og krav til resultater.

Kriterier for statlig ekstrainnsats

Fra tid til annen oppstår det situasjoner med større endringer, der fylkeskommunen, Innovasjon Norge og kommunene ikke har ressurser til å bidra i tilstrekkelig grad. I slike situasjoner kan det være nødvendig med en ekstraordinær innsats fra staten.

Kriteriene for at staten kan vurdere å bidra med ekstraordinære midler:

 • Reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være betydelig over en 3-års periode
 • Reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den totale sysselsettingen i kommunen.

I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer. I helt særskilte tilfeller bør departementet imidlertid vurdere å gå noe lavere på små og isolerte steder.

Komplett situasjonsbilde

I en totalvurdering av situasjonen i området skal det også legges vekt på reduksjonen i den indirekte sysselsettingen, den generelle arbeidsledigheten og mulighetene for pendling i bo- og arbeidsmarkedsregionen. I tillegg kan det være aktuelt å ta i betraktning trygdebudsjettets størrelse, andel yrkesaktive i kommunen og kommuneøkonomi for å få et mest mulig komplett bilde av tilstanden i lokalsamfunnet.

Avklare situasjonen først

Dersom en kommune kommer ut for en situasjon med raskt tap av betydelig arbeidsplasser, må den ta det opp med fylkeskommunen.

Hvem gjør hva i omstillingsprosessen?

Det er mange aktører involvert i omstillingsarbeidet. Roller og oppgaver bør derfor avklares tidlig for å sikre en effektiv og god prosess.

Rollefordelingen er slik:

 • Kommunal- og distriktsdepartementet finansierer ordningen
 • Fylkeskommunen er oppdragsgiver for omstillingsarbeidet
 • Kommunen er eier av omstillingsprogrammet
 • Omstillingsorganisasjonen gjennomfører og realiserer planene
 • Styret for omstillingsarbeidet beslutter og rapporterer
 • Innovasjon Norge er rådgiver og kvalitetssikrer

Hvordan organiseres omstillingsarbeidet?

Omstillingsarbeidet organiseres i fire faser, i tråd med Prosjektlederprosessen (PLP). I første fase, Avklaringsfasen, utarbeides en konsekvensanalyse for å dokumentere situasjonen for næringslivet og sysselsettingen i det aktuelle omstillingsområdet. Så kommer Strategi- og forankringsfasen der det gjennomføres analyser og aktiviteter for å vurdere omfanget av et ekstraordinært arbeid for næringsutvikling. I Gjennomføringsfasen realiseres planene for omstillingsarbeidet, og til sist, i Avslutningsfasen, videreføres kompetanse og erfaring fra omstillingsperioden til ordinær drift. Innovasjon Norge har utviklet veiledere, verktøy og maler til bruk i alle de fire fasene.

Hva skal omstillingsmidlene brukes til?

Omstillingsmidlene skal brukes til ledelse av omstillingsprogrammet og utvikling av gode prosjekter som kan bidra til å skape vekst i kommunen. Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle en virksomhet i en kommune eller region som har fått innvilget omstillingsmidler, kan søke om økonomisk bistand. Styret vedtar egne retningslinjer for tildeling av midler.

Eksempler på hva midlene kan brukes til:

 • Utvikling av nye og eksisterende bedrifter
 • Kompetanseutvikling
 • Nettverksbygging mellom bedrifter
 • Mobilisering og tiltaksarbeid
 • Administrative kostnader til ledelse av omstillingsprogrammet

Midlene skal være et supplement til andre offentlige virkemidler fra Innovasjon Norge, fylkeskommunen, Norges forskningsråd eller SIVA. Omstillingsmidlene skal primært nyttes til utviklingsprosjekter i en tidlig fase og ikke erstatte ordinære virkemidler.

Det er den enkelte fylkeskommunen som fastsetter rammen og legger føringer for hvordan midlene skal brukes. All støtte til enkeltbedrifter skal gis som bagatellmessig støtte og være innenfor gjeldende lovgivning.

Offentlig regelverk må overholdes:

EØS’ regelverk om statsstøtte (regjeringen.no)

Lov om offentlige anskaffelser (Lovdata)

Offentlighetsloven (Lovdata)

Forvaltningsloven (Lovdata)

Hvilke prinsipper er viktige i omstillingsarbeidet?

Politisk eierskap

Det er kommunen(e) som eier Omstillingsprogrammet. Eierskapet er i første rekke et politisk ansvar som må bygges og forsterkes gjennom hele omstillingsperioden, samt gjennom medbestemmelse, deltakelse og god kommunikasjon. Sterk eierskapsfølelse blant lokalpolitikerne bidrar til god videreføring av arbeidet etter at omstillingsperioden er over. Videreføring etter omstillingsarbeidet skal sikre at kompetanse og erfaringer fra omstillingsperioden blir ivaretatt.

Identifiser og mobiliser sentrale aktører

Omstillingsarbeidet skal være et felles lokalt løft som engasjerer næringslivet, politikerne, kommunen og innbyggerne. Ettersom målet med omstillingsarbeidet er å bidra til nye, samt sikre arbeidsplasser, vil de konkrete tiltakene typisk være utviklingsprosjekter i bedrifter samt samarbeidsprosjekter mellom kommunen og det lokale næringslivet. Samtidig er hele lokalsamfunnet i omstilling og utvikling. Derfor er det viktig å skape engasjement og finne metoder for å involvere ulike sektorer, samfunnsgrupper og befolkningen.

Etabler en felles virkelighetsforståelse

Åpenhet og godt informasjonsarbeid er viktig for en vellykket omstilling. Når alle involverte innser og forstår utfordringene, er det enklere å bli enige om mål og strategier. En felles virkelighetsforståelse legger grunnlaget for god samhandling. Derfor bør ledelsen for omstillingsarbeidet synliggjøre trusler og muligheter ved hjelp av dokumentasjon og grundige analyser, og kommunisere dette tydelig og overbevisende til omverdenen.

Lag gode planer

Omstillingsarbeidet gjennomføres i tråd med Omstillingsplan for hele omstillingsperioden og årlige Handlingsplaner. Disse skal være målrettet, og prioriterte innsatsområder med tilhørende ressursbruk skal være nøye beskrevet. Planene bidrar til å realisere målene for omstillingsarbeidet og svare på utfordringene fra analysearbeidet.

Bygg nettverk

Nettverk er viktig for utveksling av kunnskap, og kan gi gode utviklingsmuligheter. Ledelsen for omstillingsarbeidet bør etablere og følge opp nettverk mellom de ulike aktørene, som kommunen, det lokale næringslivet og kompetansemiljøer i regionen.

Mer regionalt samarbeid

Næringsutviklingen kan organiseres som et samarbeid mellom kommuner, slik at de sammen fungerer som én større geografisk enhet. Ved å samarbeide kan omstillingsmidlene benyttes der de vil ha størst effekt, og på den måten bidra til større verdiskaping for bedrifter og næringsliv.

Publisert :
Sist oppdatert :