Hopp til hovedinnhold

Programstatus-vurdering (PSV)

PSV er en årlig egenvurdering av arbeidet i omstillingsprogrammet i regi av Innovasjon Norge.

PSV er en strukturert gjennomgang av resultater og prosesser fra omstillingsarbeidet i inneværende år. Innholdet inkluderer vurdering av resultatoppnåelse, konstruktive tilbakemeldinger og forslag til forbedringer som skal innarbeides i neste års Handlingsplan. Den årlige egenvurderingen bør gjøres i oktober/november for å sikre at tiltakene kan innarbeides i neste års Omstillings- og Handlingsplan.

Deltakerne av PSV er omstillingsledelsen, rådgiver/observatør fra Innovasjon Norge og fylkeskommunen, eventuelle observatører fra kommunen, samt ekstern prosessleder.

Se godkjente prosessveiledere

Gjennomføring av PSV

Forberedelse

I forkant av møtet fyller Programleder ut et faktaark og går gjennom dette med deltakerne. Basert på faktaarket, gjennomgås et vurderingsskjema (PSV-skjema) med åtte hovedindikatorer. Fire av disse er knyttet til prosessene, det vil si hvordan programmet etableres og drives, mens de øvrige fire vurderer effekten av arbeidet. Prosessindikatorene vektlegges de to første årene av omstillingsperioden. Etter de to første årene vil det være større fokus på hva som kommer ut av omstillingsarbeidet, og da blir effektindikatorene de viktigste.

Last ned vurderingsskjema

Last ned mal for faktagrunnlag

Gjennomføring

Møtet ledes av Innovasjon Norge i samarbeid med prosesslederen. Deltakerne skal, basert på faktagrunnlaget, i fellesskap slutte opp om en felles karakter på de ulike indikatorene. Til slutt gis en verbal konklusjon som skal støtte opp under karakteren. Første utkast til rapport sendes fra prosessleder til deltakerne senest en uke etter møtet.

Hovedkonklusjon og anbefalinger

Basert på spørreskjemaet og møtet lager prosesslederen en hovedkonklusjon med vurderinger og anbefalinger. Deltakerne får rapporten til gjennomlesning før endelig rapport ferdigstilles, senest 14 dager etter gjennomgangen. Vurderingen av de åtte indikatorene vises i en egen illustrasjon kalt «Diamanten».

Behandling av hovedkonklusjon og anbefalinger

Resultatet skal behandles av programstyret og vil gi innspill til videre aktiviteter, herunder også neste års Handlingsplan.

Kostnad

Eksterne kostnader til gjennomføring av Programstatusvurdering dekkes av Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :