Hopp til hovedinnhold

Næringsvennlig kommune

Næringsvennlig kommune er et verktøy for kommuner som vil styrke sin funksjon som tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv.

​Næringsvennlig kommune skal bidra til å løfte de kommunale tjenestene som tilbys til næringslivet. Dette innebærer at kommunen skal bli en bedre tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt næringsliv, både for utviklingen av enkeltbedrifter og nettverksamarbeid. Målet er å skape flere arbeidsplasser, økt lønnsomhet i bedriftene, samt styrke utviklingsevnen i næringslivet og kommunen. Verktøyet omfatter både kartlegging, planlegging og iverksetting av forbedringsarbeid, inkludert effektmåling. Det er kommunen som er eier av og initiativtaker til prosjektet.

Normal gjennomføringstid er seks til åtte måneder.

Last ned brosjyre om næringsvennlig kommune

Organisering av Næringsvennlig kommune

Næringsvennlig kommune organiseres i tre faser: Forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt, i tråd med prosjektlederprosessen (PLP). Det anbefales å engasjere en ekstern konsulent til å lede prosjektet.

Les mer om PLP

Finn godkjente konsulenter her

Forstudien

Målet med forstudien er å beskrive kommunens tjenester for næringslivet og evaluere næringslivets tilfredshet med tilbudet. Forstudien kartlegger nå-situasjonen og definerer forbedringsområder. Anbefalt varighet er tre måneder.

Last ned mal til prosjektplan for forstudien

Last ned mal for spørreskjema til kommune

Last ned mal for spørreskjema til næringsliv

Last ned mal for spørreskjema til omstillingsselskap

Last ned mal for spørreskjema til politikere

Forprosjektet

Målet med forprosjektet er å utrede, forankre og anbefale konkrete forbedringstiltak med forslag til organisering og ressursbehov. Forprosjektet bør også omfatte forslag til videreføring i et hovedprosjekt. Anbefalt varighet er fire til åtte måneder.

Last ned mal til prosjektplan for forprosjektet

Hovedprosjektet

Målet med hovedprosjektet er å gjennomføre vedtatte endringer for næringsutviklingsarbeidet. Gjennomføringen av hovedprosjektet er kommunens ansvar og omfattes ikke av verktøyet Næringsvennlig kommune.

Kostnad

Forstudien har normalt en kostnadsramme på inntil 200.000 kroner for prosjektledelse og andre kostnader i tilknytning til prosjektet, og kan finansieres med inntil 50 prosent tilskudd fra Innovasjon Norge. Kostnader til distribusjon av spørreundersøkelser inngår i kostnadsgrunnlaget.

Kostnader til forprosjektet avhenger av prosjektfasens omfang. Avsatt tid til intern prosjektledelse vil også påvirkes av dette. I tillegg påløper tid og kostnader til egeninnsats fra prosjektgruppen og styringsgruppen. Ressursbehovet for stillingen som prosessveileder beregnes å ha en ramme på 10 til 15 dagsverk og en kostnadsramme på inntil 150.000 kroner. Kostnader til prosessveileder kan dekkes med inntil 50 prosent av Innovasjon Norge.

Publisert :
Sist oppdatert :