Hopp til hovedinnhold

Videreføring etter omstillingsarbeidet

Videreføring etter omstillingsarbeidet skal sikre at kompetanse og erfaringer fra omstillingsperioden blir ivaretatt.

I god tid før omstillingsperioden er over bør kommunen starte prosessen med å opprette et prosjekt for å vurdere og vedta videreføring etter omstillingsarbeidet. Prosjektet skal hjelpe kommunen å etablere en enhet som arbeider videre med å realisere omstillingsprogrammets langsiktige mål og ambisjoner. Enheten må være operativ før omstillingsprogrammet avsluttes, og skal samarbeide tett med kommunen, det lokale næringslivet og andre sentrale aktører.

Normal gjennomføringstid for prosjektet er fire til seks måneder.

Spørsmål som bør vurderes i videreføringen:

 • Hvordan kan kommunen tilrettelegge for næringsutvikling?
 • Hvilken kompetanse og erfaring har omstillingsorganisasjonen bygd opp?
 • Hva kan vi gjøre for å ta vare på og videreutvikle denne kompetansen?
 • Hvordan kan arbeidsmetoder fra omstillingsarbeidet videreføres?

Organisering av videreføringen

Prosjektet med videreføring organiseres i tre faser: Forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt, i tråd med prosjektlederprosessen (PLP). Det er normalt omstillingsstyret som tar initiativet til å starte videreføringsprosessen, men det må være kommunen som har det operative ansvaret for å gjennomføre den. Ordfører vil ofte være prosjektansvarlig.

Det anbefales å engasjere en ekstern konsulent med erfaring fra lignende prosjekter til å lede de første to fasene, og en lokal konsulent som deltar i prosjektene. På denne måten opparbeides det kompetanse lokalt som blir værende i regionen etter at omstillingsarbeidet er avsluttet.

Forstudien

I forstudien skal prosjektgruppen vurdere organisering og drift av kommunens utviklingsarbeid på ordinær basis. Sluttrapporten fra forstudien skal skissere de mest aktuelle alternativene for finansiering, organisering og geografisk virkeområde for utviklingsenheten. Anbefalt varighet på forstudien er fire til seks uker, hvorav 15 dagsverk medgår til prosjektleder og 10 dagsverk til andre ressurser.

Aktuelle hovedaktiviteter

 • Besøke kommuner som har lykkes med offensivt næringsutviklingsarbeid
 • Gjennomføre næringsanalyse og strategisk næringsplan for kommunen
 • Beskrive kompetansebehov for den nye utviklingsenheten
 • Utarbeide forslag til organisasjons- og eierskapsmodell for den nye utviklingsenheten
 • Utarbeide utkast til budsjetter og forslag til finansiering for utviklingsenheten

Forprosjektet

I denne fasen skal det utarbeides en forretningsplan for den utviklingsenheten som skal videreføre prioriterte aktiviteter etter omstillingsperioden. Forretningsplanen skal inneholde konkrete løsninger for organisering, eierskap, bemanning, finansiering og realisering av planen. Anbefalt varighet på forprosjektet er fire til fem måneder.

Aktuelle hovedaktiviteter:

 • Utvikle, forankre og godkjenne forretningsplanen for ny utviklingsenhet
 • Formell etablering av ny enhet
 • Starte prosessen med å rekruttere daglig leder

Hovedprosjekt

Hovedprosjektet skal igangsette drift og aktiviteter i den nye enheten. Dette innebærer rekruttering av medarbeidere samt etablering av kontorlokaler og administrative systemer. Gjennomføringen av hovedprosjektet er kommunes ansvar, og omfattes ikke av prosjektet med videreføring av omstillingsarbeidet.

Kostnad

Omstillingsprogrammet kan søke Innovasjon Norge om tilskudd til å dekke inntil 50 prosent av kostnadene for ekstern konsulent til forstudien og forprosjektet. Interne ressurser og andre kostnader dekkes av omstillingsmidlene.

Publisert :
Sist oppdatert :