Hopp til hovedinnhold

Utvikling- og konsekvensanalyse i Panda

Kunnskapsgrunnlaget for Omstillings- og Handlingplan.

Alle omstillingsområder skal gjennomføre Utviklingsanalysen i Panda tidlig i Strategi- og forankringsfasen. Sammen med Mobiliserings- og innspillsprosjektet utgjør dette kunnskapsgrunnlaget for Omstillingsplanen og første års Handlingsplan.

Målet med Utviklingsanalysen

Utviklingsanalysen skal identifisere lokale muligheter for å utvikle og etablere lønnsomme og vekstkraftige bedrifter i kommunen. Analysen skal beskrive i hvilke næringer det aktuelle området har konkurransefortrinn, og gi en beskrivelse av næringslivets robusthet og utviklingsevne samt regionens ressursgrunnlag og infrastruktur. Dette gir et viktig grunnlag for valg av innsatsområder i Omstillingsplan.

Mens Konsekvensanalysen i Avklaringsfasen har fokus på overordnede og langsiktige utviklingstrekk i det aktuelle geografiske området, handler Utviklingsanalysen for Strategi- og forankringsfasen om konkrete utfordringer og muligheter i det lokale næringslivet.

Panda-modellen

Utviklingsanalysen utarbeides ved bruk av plan- og analyseverktøyet Panda. Hovedkilden til Panda er økonomiske størrelser hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Panda-modellen inneholder en egen modul med tilhørende indikatorer som benyttes i Utviklingsanalysen. Disse skal måle utvikling av arbeidsplasser, robusthet og utviklingsevne i det aktuelle området. Indikatorene presentert under er standardisert som et minimum.

Utvalgte indikatorer for Utviklingsanalysen er:

  • Lokaliseringskvotient nasjonalt og regionalt
  • Nettopendling fordelt på næring
  • Antall sysselsatte innenfor de ulike næringene innenfor en gitt reisetid
  • Andel industrisysselsettinger
  • Andel (europeiske) innvandrere
  • Andel husholdninger med lavinntekt
  • Ensidig næringsstruktur
  • Soliditet og rentedekningsgrad for minimum 10 av de største bedriftene
  • Antall søknader og bevilgninger fra offentlig virkemiddelapparat
  • Antall nyetableringer relativt til fylket

Vektingen av de aktuelle indikatorene vil variere mellom de geografiske områdene, og supplerende indikatorer kan være nødvendig for en komplett analyse. Merk at Konsekvensanalysen fra Avklaringsfasen supplerer vurderingsarbeidet i Strategi- og forankringsfasen. Det er også mulig å simulere konsekvenser av Omstillingsplanen i Panda.

Kostnad

Fylkeskommunene medfinansierer kostnadene til gjennomføringen av Utviklingsanalysen i Panda med ulik størrelse og praksis. Nærmere om dette skjer i dialog med den enkelte fylkeskommune.

Publisert :
Sist oppdatert :