Hopp til hovedinnhold

Sør-Varanger

Omstillingsperiode 2016-2022. Utfordringen til kommunen var nedleggelse av virksomhet, over 400 tapte arbeidsplasser. Målet er økt robusthet i næringslivet og 300 nye arbeidsplasser innen 2022.

Bakgrunnen for omstillingsarbeidet i Sør-Varanger er en direkte konsekvens av Sydvaranger Gruve AS konkurs. Det konkrete målet for omstillingsprogrammet vil være å bidra til 300 nye og sikrede arbeidsplasser i Sør-Varanger. I tillegg til konkursen, er nedgangen i petroleumsnæringen og eksport til og handelstrafikken med Russland, med på å forsterke behovet for et omstillingsarbeid. I følge SSB var det 5678 sysselsatte i Sør-Varanger i 2014. Med et totalt estimert tap av arbeidsplasser inkludert ringvirkninger på om lag 730 i Sør-Varanger, tilsvarer dette i overkant av 11 % av den totale sysselsettingen i kommunen.

Om Sør-Varanger

Sør-Varanger kommune i Finnmark er en av Norges østligste kommuner, og grenser til Russland i øst, Finland i sør-vest og Nesseby Kommune i vest. Kommunen har hatt et svakt voksende innbyggertall de siste ti årene, og hadde et innbyggertall på 10 227, 1. januar 2016 som gjør den til den mest folkerike kommunen i Finnmark, etter Alta.

De fleste innbyggerne i kommunen bor i tettstedet Kirkenes, men det finnes bosetning spredt over flere deler av kommunen. Sør-Varanger er arealmessig Norges sjette største kommune med et areal på 3968 km2. Det finnes store utmarksressurser i Sør-Varanger og Øvre Pasvik nasjonalpark ligger i den sørlige enden av kommunen.

Kommunen er sammen med 8 andre kommuner en del av Øst-Finnmark regionråd.
Sør-Varanger er den mest folkerike kommunen i regionen. Innad i Øst-Finnmark er det store avstander. Fra Kirkenes til nærmeste kommunesenter, Varangerbotn i Nesseby, er det en kjørelengde på over 12 mil. Det er derfor mest reelt å se på Sør-Varanger som en egen bo- og arbeidsmarkedsregion.

Hovedmål og strategier

Hovedmålet med omstillingen er Bidra til økt robusthet i næringslivet i Sør-Varanger i løpet av 6 år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til å utvikle og sikre 300 nye arbeidsplasser.

Innsatsområdene som omstillingen skal fokusere på er:

 • Industri
 • Opplevelsenæring i verdensklasse
 • Økt verdiskapning i grenseområdet Norge-Russland-Finland
 • Barentshavet som utviklingsressurs
 • Etablererkultur og attraktivitet
 • Andre prosjekter

Innsatsområdet andre prosjekter er tatt med for å sikre at omstillingsarbeidet også fanger opp og bidrar til utvikling også utenfor de mer bransjespesifikke innsatsområdene.

Strategier for å oppnå hovedmålet

For å kunne oppnå hovedmålet er det viktig at omstillingsarbeidet indirekte legger et grunnlag for ny vekst og optimisme, som fører til kompetanseheving og økt bolyst.

 • Behovet for å skape engasjement og involvering
 • Behovet for at aktørene må ta ansvar for utviklingen
 • Bevissthet omkring betydningen av roller og ansvar
 • Økonomisk omfang
 • Lokale forhold og rådende omstendigheter
 • Praktiske hensyn - innleie kompetanse vs. egne ansettelser, graden av kjøp av tjenester

Organisering

Styringsgruppa for omstillingen vedtok den 13. mai 2016 å etablere et eget, kommunalt eid aksjeselskap. Det nyetablerte selskapets navn er Sør-Varanger Utvikling AS. Sør-Varanger kommune eier selskapet 100%, og kommunestyret er generalforsamling.
Ordfører og rådmann er observatør, sammen med Finnmark Fylkeskommune og Innovasjon Norge Finnmark.

Økonomiske rammer

Finansieringsplanen bygger på regjeringens forslag om 40 millioner i omstillingsmidler til Sør-Varanger. I tillegg er det lagt inn 4,2 millioner av de 5 millioner Kommunal- og moderniseringsdepartementet i desember 2015 innvilget til oppstart av omstillingsarbeidet i Sør-Varanger.

Den lokale og regionale medfinansieringen er noe usikker, men det forutsettes at Sør-Varanger kommune og Finnmark fylkeskommune bevilger henholdsvis 10 millioner og 6 millioner, tilsammen 16 millioner, slik at totalrammen blir 60,2 millioner.

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Sør-Varanger?

www.kirkenes.no

Kontakt

Kenneth Stålsett
kenneth@svu.as

www.kirkenes.no
https://www.facebook.com/kirkenes.no/
https://www.instagram.com/kirkenes.no/

Publisert :
Sist oppdatert :