Hopp til hovedinnhold

Sel

Omstillingsprogrammet i Sel ble etablert i 2021 med mål om å sikre og skape 210 arbeidsplasser innen 2026.

I Sel kommune i Gudbrandsdalen varsler flere bedrifter at de legger ned eller flytter, i tillegg til at kommunen har en aldrende befolkning og en nedgående prognose for befolkningstall. For å motvirke utviklingen skal det gjøres en omfattende innsats for å styrke lokalsamfunnet og Otta som regionsenter.

Bakgrunn

Sel kommune har få innbyggere og en aldrende befolkning, og dermed et lite robust næringsliv. Befolkningsprognosene fra SSB frem mot år 2050 for Sel viser en reduksjon på 615 personer.

En av de største industriarbeidsplassene i kommunen ble avviklet første halvår 2020, etter at Nortura SA vedtok å legge ned anlegget på Otta. Nortura Otta sysselsatte cirka 80 medarbeidere totalt. En ringvirkningsanalyse viser et indirekte bortfall av 46 arbeidsplasser i Sel knyttet til nedleggelsen av slakteriet, i tillegg til det direkte bortfallet av 80 arbeidsplasser. I tillegg har flere virksomheter varslet at de vurderer å legge ned eller flytter sin virksomhet ut fra kommunen. Disse hendelsene vil i så fall berøre cirka 20 arbeidsplasser direkte.

Flyfoto av Sel under en stor regnbue
Omstillingsarbeidet i Sel skal bidra til å utvikle 210 arbeidsplasser. I tillegg skal arbeidet bidra til økt robusthet og styrket utviklingsevne i næringslivet og kommunen.

Utviklingsmuligheter

Sel har et konkurransefortrinn ved sine sterke produksjonsmiljøer, samt natur, beliggenhet og naturressurser. Dette skaper store muligheter for videre utvikling av og satsing på
reiseliv og opplevelsesnæring i kommunen. Det er også identifisert flere muligheter knyttet til det mangfoldige næringslivet i Sel, særlig industri-, bygg- og anleggsnæring samt handel og service. I tillegg byr Sel på muligheter for utvikling av kompetansearbeidsplasser med utgangspunkt i etablerte kompetansemiljø.

Otta er regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen. Et sterkt regionsenter kan også bidra til å styrke og dempe fraflytting som følge av sentralisering. Det fordrer blant annet sentrumsnære boliger, og å utvikle servicetilbud som gjør det mer attraktivt å besøk og bo i regionsenteret.

Mål og innsatsområder

Sel kommune skal tilrettelegge for vekst og utvikling i eksisterende og nytt næringsliv i kommunen. I løpet av omstillingsperioden skal det utvikles 210 arbeidsplasser, fordelt på 180 nye arbeidsplasser og 30 sikrede. Videre skal omstillingsarbeidet bidra til økt robusthet og styrket utviklingsevne i næringslivet og kommunen.

Omstillingsprogrammet har seks innsatsområder:

  1. Eksisterende næringsliv
  2. Industri
  3. Opplevelsesnæring
  4. Forretningsmessig tjenesteyting
  5. Attraktivitet for næringsliv
  6. Kultur og samfunn

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program eid av Sel kommune. Omstillingsstyret er oppnevnt av kommunestyret, og ledes av ordfører med seks medlemmer: fire fra næringsliv samt opposisjonsleder og ordfører. Kommunedirektør, næringssjef, Innovasjon Norge og Innlandet fylkeskommune er observatører i styret. Programleder er ansatt i Sel kommune.

Kontakt

Har du spørsmål til omstillingsarbeidet i Sel? Ta kontakt med:

Ola Ulfsby Bottheim
Programleder
+47 917 85 095
ola.ulfsby.bottheim@sel.kommune.no

Eldri Siem
Ordfører og leder av omstillingsstyret
+47 909 93 858
eldri.siem@sel.kommune.no


Publisert :
Sist oppdatert :