Hopp til hovedinnhold

Prosjektlederprosessen (PLP)

Sentrale prinsipper for god prosjektledelse.

Med PLP får ledere av omstillingsarbeid og enkeltprosjekter i omstillingskommuner innføring i en velutprøvd metode for prosjektgjennomføring, og et felles begrepsapparat om prosjektarbeid. Innovasjon Norge tilbyr PLP-kurs til omstillingsledelsen og ansvarlige for enkeltprosjekter i omstillingsområder.

Alle prosjekter som mottar omstillingsmidler, skal styres etter PLP-metodikken og benytte den organiseringen og det begrepsapparatet som følger med. PLP vil være nyttig både i enkeltprosjektene og på "programnivå" i omstillingsarbeidet.

Last ned denne PLP-brosjyren for en kortfattet introduksjon til de mest sentrale elementene i PLP.

Dette er PLP

PLP-metodikken bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse:

  • Oppbygging av alle prosjekter i faser: Alle prosjekter organiseres i tre faser – en forstudiefase, et forprosjekt og et hovedprosjekt.
  • Fast organisering og noen faste roller: En prosjekteier utnevner en prosjektansvarlig (PA) i tillegg til prosjektleder (PL). Denne organiseringen sikrer forankring hos eiere/interessenter og oppfølging av resultater i hver enkelt fase.
  • En fast beslutningsprosess: Tydelighet omkring hvem som tar beslutninger og hvordan det foregår. Fokus på prosjektansvarliges (PA) rolle i beslutningsprosessen.
  • Oppfølging og kvalitetssikring gjennom måldefinering, milepæler, aktivitetsplanlegging, beslutningspunkter risikovurdering og gevinstplanlegging.

PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid, målstyring og gevinstrealisering.

PLP-kurs

PLP-kursene som Innovasjon Norge tilbyr, består av to separate moduler: et halvdagsseminar i utviklingsledelse og et todagers kurs i utviklingsevne. Begge kursmoduler tilbys også som nettkurs.

Se sertifiserte kursholdere for PLP

Vi anbefaler sterkt at hele omstillingsledelsen gjennomfører halvdagsseminaret og at alle prosjektansvarlige og prosjektledere fullfører todagerskurset.

1. PLP Utviklingsledelse – for hele omstillingsledelsen

Dette er et halvdagsseminar som gir hele omstillingsledelsen – den kommunale ledelsen, omstillingsstyret og leder for omstillingsarbeidet – en grunnleggende forståelse av utfordringene i omstillingsarbeidet, og hvordan PLP som metode kan gjøre arbeidet enklere.

Program for PLP-utviklingsledelse

2. PLP Utviklingsevne – for prosjektansvarlige og prosjektledere

Dette todagerskurset gir prosjektansvarlige og prosjektledere grunnleggende kompetanse i prosjektstyring med PLP.

Program for PLP-utviklingsevne

Kostnader

PLP-kursene kan dekkes med inntil 50 prosent av Innovasjon Norge. Omstillingsorganisasjonen er oppdragsgiver og søker Innovasjon Norge om medfinansiering.

Publisert :
Sist oppdatert :