Hopp til hovedinnhold

Omstillingsplan

Omstillingsplan er det sentrale styringsdokumentet i omstillingsarbeidet.

Omstillingsplan skal svare på utfordringene som Utviklingsanalysen og Mobiliserings- og innspillsprosjektet har avdekket og prioritere innsatsområder. Planen skal dekke hele omstillingsperioden, men kan vurderes årlig. Det skal også utarbeides en kommunikasjonsstrategi for å sikre forankring og engasjement blant viktige målgrupper.

Hvem utarbeider omstillingsplanen – og når?

Omstillingsplan skal utarbeides og godkjennes i Strategi- og forankringsfasen.

Det er kommunen som har ansvaret for at det blir utarbeidet en Omstillingsplan. Utvikling og utarbeidelse av planen delegeres til prosjektorganisasjonen og prosjektstyringsgruppen. Innleid konsulent eller leder for prosjektorganisasjonen er ansvarlig for arbeidsprosessen og utarbeidelsen av Omstillingsplan. I tillegg skal også første års Handlingsplan lages.

Omstillingsplan skal godkjennes i prosjektstyringsgruppen og behandles og vedtas i kommunestyret.

Innholdet i Omstillingsplan

Disposisjon:

 1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet
 2. Visjon og mål
 3. Innsatsområder – normalt tre til fire
 4. Organisering
 5. Ressursinnsats og finansiering
 6. Kommunikasjonsstrategi

Det er viktig at målene for innsatsområdene konkretiseres i kvantifiserbare, målbare størrelser.

Last ned mal for omstillingsplan

Last ned mal for kommunikasjonsstrategi

Prosessen: Slik går dere frem

Innovasjon Norge anbefaler at arbeidet med utvikling av Omstillingsplan organiseres i tre faser i tråd med Prosjektlederprosessen (PLP).

Fase 1: Mobilisering

I fase én av arbeidet med Omstillingsplan skal dere rekruttere ressurspersoner fra aktuelle miljøer, som skal delta på én eller to prosess-samlinger i arbeidets fase 2. Det kan være aktuelt å rekruttere personer fra miljøer som: lokalt næringsliv, gründermiljøer, lokale konsulentmiljøer, regionale høyskoler/universiteter, frivillige organisasjoner, kommuneadministrasjonen, formannskapet, Innovasjon Norge, utflyttede ressurspersoner.

Andre viktige aktiviteter i denne fasen er å forberede prosess-samlinger og gjennomføre kommunikasjonsaktiviteter for å skape blest og entusiasme rundt samlingene og Omstillingsplan.

Fase 2: Prosess-samlinger for prosjektstyringsgruppen og inviterte ressurspersoner

Hensikten med prosess-samlingene er å:

 • Forankre hovedkonklusjonene fra den strategiske Utviklingsanalysen i de sentrale ressursmiljøene
 • Etablere felles forståelse for omstillingskommunens utfordringer og muligheter
 • Formulere en visjon for omstillingsarbeidet
 • Definere hovedmål for omstillingsområdet
 • Velge de endelige innsatsområdene for omstillingsarbeidet
 • Definere delmål for hvert innsatsområde

Fase 3: Prosjektleder utarbeider utkast til Omstillingsplan

Forslaget godkjennes av prosjektstyringsgruppen og behandles og vedtas i kommunestyret.

Implementering og bruk av Omstillingsplan

I Gjennomføringsfasen skal innholdet i Omstillingsplan realiseres. Omstillingsorganisasjonen disponerer omstillingsmidlene og har det operative ansvaret for å iverksette, følge opp og evaluere planen hvert år. Lederen av omstillingsarbeidet skal sørge for at omstillingsprosessen gjennomføres i tråd med vedtatt Omstillingsplan.

Det kan være vanskelig å identifisere de prosjektene som bidrar best til å nå målene i Omstillingsplan. I arbeidet med å prioritere prosjekter må omstillingsorganisasjonen vurdere:

 • Hvilken effekt prosjektet gir
 • Hvor store økonomiske ressurser prosjektet vil kreve
 • Hvor raskt gjennomføringen kan skje
 • Hvor store og hva slags personalressurser prosjektet vil kreve

Omstillingsplan vurderes i oktober hvert år, basert på resultatene fra siste års Handlingsplan.

Styret har etter fullmakt fra eierne det overordnede ansvaret for å oppnå resultater og for at omstillingsmidlene forvaltes i tråd med Omstillingsplan.

Publisert :
Sist oppdatert :