Hopp til hovedinnhold

Nord-Aurdal

I 2021 ble omstillingsprogrammet i Nord-Aurdal satt i gang med ambisjon om å sikre og skape 200 nye arbeidsplasser innen 2026.

Nord-Aurdal kommune i Valdres gjennomfører nå en ekstraordinær satsing for næringsutvikling som skal bidra til å skape konkurransedyktige arbeidsplasser og sikre en bærekraftig befolkningsutvikling i fremtiden.

Bakgrunn

Sommeren 2019 ble det klart at Schibsted ville legge ned sitt kundesenter på Fagernes, med 120 arbeidsplasser (70 årsverk), og sentralisere aktiviteten til Oslo-området. Selskapet hadde da vokst gradvis siden 2013, og var blitt en hjørnesteinsbedrift med viktige funksjoner for arbeidsliv i Valdres og arbeidsgiver for mange unge.

De siste ti til tolv årene er flere arbeidsplasser blitt borte i Nord-Aurdal og Valdres, som Opplysningen 1881, Fagernes lufthavn Leirin, Statens vegvesen og DPS.

Innlandet fylkeskommune har beregnet at konsekvensen ved nedleggelsen av Schibsteds kundeavdeling er en nedgang på 111 arbeidsplasser, inklusive ringvirkninger i andre næringer.

Bilde fra Fagernes
Gjennom ekstraordinært arbeid med næringsutvikling i Nord-Aurdal skal omstillingsprogrammet bidra til å skape og sikre 200 arbeidsplasser, samt sikre vekst og økt robusthet i lokalt næringsliv.

Utviklingsmuligheter

Nord-Aurdal byr på natur med nærhet til Jotunheimen med attraktive fjell og turmuligheter. De største utviklingsmulighetene for Nord-Aurdal er satsing på kultur i form av naturopplevelser, klassisk musikk, ballett, folkedans og lokalmat, samt satsing på solid arbeids- og håndverkskultur.

Fagernes er regionsenter i Valdres, og «byen» for både Nord-Aurdal og de omkringliggende kommunene. Et sterkt regionsenter kan styrke Valdres og dempe fraflytting som følge av sentralisering. Det fordrer blant annet sentrumsnære boliger, og å utvikle servicetilbud som gjør det mer attraktivt å besøke og bo i regionsenteret.

Mål og innsatsområder

Visjonen er «Sammen – for vekst og utvikling.» Omstillingsarbeidet skal bidra til å skape og sikre 200 arbeidsplasser i Nord-Aurdal innen utgangen av 2026, som på sikt vil gi befolkningsøkning. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt vekst og et robust lokalt næringsliv, samt økt utviklingsevne hos næringsliv og kommunen. Det er valgt fem prioriterte innsatsområder i omstillingsprogrammet:

  • Reiseliv, kultur- og opplevelsesnæringer
  • Nyskaping i andre næringer
  • Kompetanse og samhandling
  • Utvikling av regionsenter
  • Attraktivitet for næringsliv

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program eid av Nord-Aurland kommune. Det er nedsatt et omstillingsstyre bestående av representanter fra næringsliv og politisk samt Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge som observatører. Representanter fra kommuneadministrasjonen deltar også i styremøtene. Programmet er ansvarlig for gjennomføringen av arbeidet og rapporterer til kommunestyret.

Kontakt

Har du spørsmål til omstillingsarbeidet i Nord-Aurdal? Ta kontakt med:

Siri Ødegaard
Leder av omstillingsprogrammet
+47 99 51 83 42
siri.odegaard@nord-aurdal.kommune.no

Knut Arne Fjelltun
Styreleder
+47 992 15 587
knut.arne.fjelltun@nord-aurdal.kommune.no

Publisert :
Sist oppdatert :