Hopp til hovedinnhold

Nesna

Omstillingsperiode 2021-2024. Omstillingsprogrammet skal bidra til å utvikle og sikre 250 arbeidsplasser i Nesna kommune i løpet av perioden.

Bakgrunn for omstillingsstatus

Bakgrunnen for at Nesna kommune søkte om omstillingsstatus og ekstraordinære omstillingsmidler er primært at Nord Universitet vedtok å legge ned Campus Nesna den 26. juni 2019.

Konsekvensanalysen utarbeidet av Sintef, på oppdrag fra Nordland fylkeskommune, beregnet de direkte- og indirekte konsekvensene ved en nedleggelse til 96 sysselsatte i Nesna, selv med svært konservative estimater.

Dette utgjør et bortfall av 12,1 % av den totale sysselsettingen i kommunen med utgangspunkt i nedleggelse av Campus Nesna i 2019. I praksis er det ikke slik utviklingen har vært. Fra 2015- 2019 har man gradvis nedbemannet Campus Nesna og en del av ringvirkningen er på mange måter «tatt ut». Hadde nedleggelsen av Høgskolen i Nesna skjedd i 2016 ville, ifølge Sintef, sysselsettingsreduksjonen blitt på 15,59 % som betyr 109 personer direkte.

Nesna kommune har siden 2014 hatt betydelig nedgang i folketall og sysselsetting. Folketallet har i denne perioden blitt redusert med ca. 10 %, og sysselsettingen har gått ned med ca. 18 %. Utpendlingen er, til tross for betydelige avstander, økende, og utgjør i dag ca. 200 personer.

De totale rammene for omstillingsprogrammet i Nesna som per nå er bevilget er 15 mnok. Det foreslås fra omstillingsutvalget at omstillingsprogrammet varer i 3 år, 2022-2024.

Hovedmål og strategier for omstillingsarbeidet

Omstillingsplan 2021-2026 for nærings- og omstillingsarbeid i Nesna kommune ble vedtatt av kommunestyret i Nesna 16. juni 2021.

Hovedmålet er å skape 250 nye arbeidsplasser i Nesna i løpet av 4 år.

Visjon for omstilling – Nesna som et attraktivt lokalsamfunn i vekst.

Basert på et samlet kunnskapsgrunnlag foreslår handlingsplan 2022 fem prioriterte innsatsområder med måltall for omstillingsarbeidet i Nesna. I tillegg vil utviklingsarbeid og nettverksbygging i et regionalt perspektiv være en gjennomgående strategi for alle innsatsområder.

Det foreslås å rette omstillingsmidlene mot prosjektene som har størst sysselsettingseffekt i Nesna.

Nesna har fantastiske muligheter som kan utløses av omstillingsprogrammet, vi har:

  • Naturgitte fordeler - naturen og naturressurser - havbruk, opplevelsesnæring og mineralnæring
  • Mange lokale bedrifter med betydelig utviklingspotensial
  • Betydelige industritradisjoner og sterke produksjonsmiljøer – og nært Mo i Rana
  • Lang erfaring som vertskommune for offentlige arbeidsplasser - gode på og integrering og vertskap
  • Betydelige kompetanseressurser å spille på.

Innsatsområdene er

  • Havbruk – havbruksnæring og leverandørindustri og servicenæring rettet mot havbruksnæring.
  • Industri – positiv utvikling i industrien nye forretningsområder, forbedringsarbeid for økt lønnsomhet og knoppskytinger.
  • Reiseliv – omfatter reiselivsnæring og opplevelser knyttet til natur, mat/matkultur.
  • Kompetanse/utdanning. Bidra til å gjenreise høyere utdanning på Nesna i samarbeid med Nord universitet og andre tilbydere.
  • Attraktivitet for næringsliv - utvikling av kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig.

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program og eies av kommunen. Omstillingsstyret har syv medlemmer. I tillegg er det opprettet en referansegruppe.

Ønsker du å lese mer om omstillingen i Nesna?

Omstilling (nesna.kommune.no)

Kontakt

Har du spørsmål om omstillingsarbeidet i Nesna? Kontakt oss:

Halvor Hilmersen
Programleder omstilling
+47 93 24 84 41
halvor.hilmersen@nesna.kommune.no

Hanne Davidsen
Leder for omstillingsutvalget og ordfører
+47 481 18 305
hanne.davidsen@nesna.kommune.no

Lill Torbjørg Leirbakken Stabell
Rådmann
+47 75 06 70 02
+47 482 41 623
lill.stabell@nesna.kommune.no


Publisert :
Sist oppdatert :