Hopp til hovedinnhold

Drangedal

Omstillingsperiode 2022-2027. Programmet er gitt navnet Driv, som står for Drangedal i vekst. Ensidig næringsstruktur med høy grad av utpendling, tap av arbeidsplasser og negativ befolkningsutvikling er hovedårsaker for at Drangedal er innvilget status som omstillingskommune. Målet er å sikre og skape 150 nye arbeidsplasser.

Utviklingsmuligheter

Mulighetene er mange i Drangedal. Kommunen har 4093 innbyggere og ligger sentralt til i det tidligere Telemark fylke, med kort avstand til industriclusteret Grenland, kystbyene Kragerø, Risør og Arendal og på terskelen til Vest-Telemark. Gode kommunikasjonsmuligheter med nærhet til E18 og to togstopp.

Kommunen har storslått natur, som varierer fra kystliknende landskap til fjell og vidde. Betydelig skog- og landbruksnæring. Stort reiseliv- og opplevelsespotensial, bredbånd i hele kommunen, eget energiselskap og store muligheter for næringsutvikling på tilrettelagte og ferdig opparbeidete industriarealer. Attraktive tomter for boligbygging og fritidsbebyggelse.

Kommunen ønsker å utvikle eksisterende næringsliv og etablere en bredere næringsstruktur basert spesielt på naturgitte fordeler og videreutvikling av eksisterende næringsliv.

Bakgrunn

Drangedal har de siste 20 årene hatt negativ befolkningsutvikling, selv om tallene for «koronaårene» 2020 og 2021 viser svak vekst grunnet positiv netto innflytting. Kommunen lider av stor underdekning på arbeidsplasser, og betydelig netto utpendling.

Ensidig og sårbart næringsliv, lite sysselsetting i industrien, relativt høy sysselsetting innenfor landbruk. Næringslivet preges av mange småbedrifter, men innovasjonstakten er lav og det er lite bruk av de muligheter som ligger i virkemiddelapparatet.

Drangedal opplevde også et kraftig fall i arbeidsplasser i 2020 da en viktig transportbedrift tapte et større anbud, noe som medførte et direkte tap av over 50 arbeidsplasser. Fylkeskommunen har utarbeidet konsekvensberegning som viser et tap på ytterligere 11 arbeidsplasser.

Drangedal har også behov for å bedre kommunens omdømme som attraktiv for næringsetablering og som bosted.

Mål og innsatsområder

Hovedmålet med omstillingsarbeidet er å bidra til:

  • Å sikre og skape 150 arbeidsplasser i Drangedal
  • Et mer robust og variert næringsliv
  • Økt utviklingsevne i næringsliv og kommune

Basert på et samlet kunnskapsgrunnlag, inneholder omstillingsplanen seks innsatsområder:

  • Matproduksjon - fra småskala til industriell
  • Opplevelsesnæring - reiselivsnæring og opplevelse knyttet til natur, mat, matkultur og arrangement
  • Forretningsmessig tjenesteyting - arbeidsplasser som krever høyere utdanning og fjernarbeidsplasser
  • Øvrig næringsliv – skape positiv utvikling i øvrig næringsliv, uavhengig av bransje

I tillegg foreslås to støtteområder, som ikke vil ha arbeidsplassmål, men som skal understøtte omstillingsarbeidet:

  • Attraktivitet for næringsliv
  • Kultur og samfunn

Organisering

Omstillingsarbeidet er organisert som et program og eies av kommunen. Omstillingsstyret har fem medlemmer. Ordfører er styreleder

Observatører med møte- og talerett er lederen av Drangedal næringsforening, kommunedirektøren, ved behov leder av hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø, representant fra Innovasjon Norge og representant fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Mer informasjon

Vil du vite mer, finner du det på kommunens hjemmesider.

Kontakt

Tone Størseth
Programleder
Mobil: 48 24 24 11
Epost: tone.storseth@drangedal.kommune.no

Tor-Peder Lohne
Styrets leder, ordfører Drangedal kommune
Mobil: 41 51 60 54
Epost: tpl@drangedal.kommune.no


Publisert :
Sist oppdatert :